Otomatik meteoroloji istasyonlar¿Ñ ×Jin'deki t¬Üm yoksul kasabalar¿Ñ kapsad¿Ñ

  2020-08-10 11:57:55  cri

×Jin'in g¬Üneybat¿Ñs¿Ñnda bulunan Sichuan eyaletindeki yoksul kasabalardaki 448 otomatik meteoroloji gªTzlem istasyonuna verilerin ba艧ar¿Ñyla y¬Üklenmesiyle birlikte istasyonlar¿Ñn ¬Ülke genelindeki bin 185 yoksul kasaban¿Ñn tamam¿Ñn¿Ñ kapsad¿Ñğ~¿Ñ bildirildi.

×Jin'in yer gªTzlem istasyonu ağ~¿Ñ in艧as¿Ñnda kaydedilen ilerleme, yoksul kasabalardaki otomatik meteoroloji gªTzlem istasyonlar¿Ñn¿Ñn say¿Ñlar¿Ñn¿Ñn azl¿Ñğ~¿Ñ ve meteorolojik afetleri izleme kapasitesinin zay¿Ñfl¿Ñğ~¿Ñ gibi sorunlara da ²õªTz¬Üm getirdi.

Bu sayede, yoksul kasabalarda afet ªTnleme ²õal¿Ñ艧malar¿Ñna g¬Ü²õ kat¿Ñl¿Ñrken, halk¿Ñn can g¬Üvenliğ~inin korunmas¿Ñ ve ya艧am ko艧ullar¿Ñn¿Ñn iyile艧tirilmesinin yan¿Ñ s¿Ñra, ¬Üretimin artmas¿Ñna ve ekolojik ortam¿Ñn d¬Üzeltilmesine zemin haz¿Ñrland¿Ñ.

×Jin'in yoksul bªTlgelerinin ²õoğ~u, yaylalar veya dağ~l¿Ñk bªTlgelerde yer al¿Ñyor. SªTz konusu bªTlgelerde s¿Ñkl¿Ñkla meydana gelen 艧iddetli yağ~¿Ñ艧 ve dolu gibi meteorolojik afetler, b¬Üy¬Ük zarara yol a²õ¿Ñyor.

Dolay¿Ñs¿Ñyla gªTzlem ve ªTn uyar¿Ñ sistemlerinde kar艧¿Ñla艧¿Ñlan zorluklar¿Ñn giderilmesi ve afetle m¬Ücadeledeki bo艧luklar¿Ñn doldurulmas¿Ñ, yoksullukla m¬Ücadele ²õal¿Ñ艧malar¿Ñnda zafer kazan¿Ñlmas¿Ñ i²õin b¬Üy¬Ük ªTnem ta艧¿Ñyor.

×Jin Meteoroloji ­¯daresi taraf¿Ñndan 2016'da yay¿Ñmlanan "Yoksullukla M¬Ücadele Meteoroloji Eylem Plan¿Ñ (2016-2020)" doğ~rultusunda, ¬Ülke genelindeki yoksul kasabalarda otomatik meteoroloji gªTzlem istasyonlar¿Ñn¿Ñn in艧as¿Ñna ba艧land¿Ñ. ­¯stasyonlar¿Ñn ba艧l¿Ñca gªTrevleri, hava s¿Ñcakl¿Ñğ~¿Ñ, nem oran¿Ñ, yağ~¿Ñ艧lar, r¬Üzg¨~r¿Ñn yªTn¬Ü ve h¿Ñz¿Ñ gibi konularda veri toplamak.

Meteoroloji gªTzlem istasyonlar¿Ñn¿Ñn in艧as¿Ñna h¿Ñz verilirken, ilgili kurumlar ile yerel d¬Üzeydeki yoksullukla m¬Ücadele birimleri de yoksul n¬Üfusun istihdam sorununu ²õªTzmek i²õin meteorolojik gªTzlem ve yoksullara yard¿Ñm ama²õl¿Ñ yeni kamu yard¿Ñm gªTrevleri olu艧turdu.

­¯statistiklere gªTre, Tibet ²èzerk BªTlgesi, ­¯²õ Moğ~olistan ve Sichuan d¨~hil 8 eyalet ve bªTlgede bin 248 sªTz konusu yeni gªTrev kuruldu.

Bu y¿Ñl ×Jin'de sel sezonuna girilmesinden bu yana Chongqing kenti ile Jiangxi, Anhui, Hubei, Hunan ve Guizhou eyaletlerindeki otomatik meteoroloji gªTzlem istasyonlar¿Ñ, y¬Üksek hassasiyette gªTzlem, doğ~ru uyar¿Ñ ve bilimsel yªTneti艧im gibi ªTzellikleri sayesinde selle m¬Ücadele ve kurtarma ²õal¿Ñ艧malar¿Ñnda ªTnemli rol oynuyor.