×Jin ve Afrika: Dayan¿Ñ艧ma ve i艧birliğ~i, uluslararas¿Ñ salg¿Ñnla m¬Ücadele i²õin kritik ªTnemde

  2020-08-13 11:48:04  cri

×Jin'in Afrika Birliğ~i Misyonu ile BM Afrika Ekonomik Kurulu (UNECA) taraf¿Ñndan ªTnceki g¬Ün COVID-19'la m¬Ücadele konulu bir video konferans d¬Üzenlendi.

Video konferansa kat¿Ñlan ×Jinli ve Afrikal¿Ñ temsilciler, dayan¿Ñ艧ma ve i艧birliğ~inin k¬Üresel salg¿Ñnla m¬Ücadele i²õin kritik ªTnem ta艧¿Ñd¿Ñğ~¿Ñna dikkat ²õekti.

×Jin'in Afrika Birliğ~i Misyonu Ba艧kan¿Ñ Liu Yuxi, ×Jin'in salg¿Ñnla m¬Ücadeledeki en zor zamanlar¿Ñnda Afrika Birliğ~i ve Afrika ¬Ülkelerinin, kendileri de zorluklar ya艧amalar¿Ñna rağ~men ×Jin'e maddi destekte ve malzeme yard¿Ñm¿Ñnda bulunduklar¿Ñn¿Ñ, ×Jin'in bunu asla unutmayacağ~¿Ñn¿Ñ kaydetti.

Afrika'da salg¿Ñn¿Ñn ortaya ²õ¿Ñkmas¿Ñndan sonra ×Jin'in de k¿Ñta halklar¿Ñn¿Ñn yan¿Ñnda yer ald¿Ñğ~¿Ñna i艧aret eden Liu, ×Jin'in Afrika Birliğ~i'ne ve k¿Ñta ¬Ülkelerine bir²õok defa salg¿Ñnla m¬Ücadelede gerekli malzemeleri sağ~lad¿Ñğ~¿Ñn¿Ñ, 11 Afrika ¬Ülkesine sağ~l¿Ñk uzmanlar¿Ñ gªTnderdiğ~ini, ×Jinli ve Afrikal¿Ñ uzmanlar¿Ñn video konferanslar d¬Üzenleyerek, te艧his ve tedavi konusundaki deneyimler ve ilgili teknolojiler konusunda fikir al¿Ñ艧veri艧inde bulunduklar¿Ñn¿Ñ belirtti.

UNECA ­¯cra Sekreteri Vera Songwe, COVID-19'un Afrika i²õin sadece bir kamu sağ~l¿Ñğ~¿Ñ olay¿Ñ değ~il, ayn¿Ñ zamanda bir ekonomik kriz niteliğ~i de ta艧¿Ñd¿Ñğ~¿Ñn¿Ñ kaydetti.

×Jin'e Afrika'n¿Ñn salg¿Ñnla m¬Ücadelesine sağ~lad¿Ñğ~¿Ñ s¬Üratli, s¬Ürekli ve g¬Ü²õl¬Ü yard¿Ñmlardan ªTt¬Ür¬Ü te艧ekk¬Ürlerini sunan Vera Songwe, seminerin ×Jin ve Afrika'n¿Ñn salg¿Ñn kar艧¿Ñs¿Ñnda ortak bir g¬Ü²õ olu艧turulmas¿Ñnda oynad¿Ñklar¿Ñ yap¿Ñc¿Ñ rol¬Ü yans¿Ñtt¿Ñğ~¿Ñn¿Ñ kaydetti.

Vera Songwe, ×Jin'in Afrika'da Hastal¿Ñk ²ènleme ve Kontrol Merkezi'nin kurulmas¿Ñna sağ~lad¿Ñğ~¿Ñ yard¿Ñm¿Ñn da iki taraf aras¿Ñndaki g¬Ü²õl¬Ü ortakl¿Ñğ~¿Ñ bir kez daha gªTsterdiğ~ini vurgulad¿Ñ.

Vera Songwe, "×Jin, ªTteden beri Afrika'n¿Ñn yan¿Ñnda yer al¿Ñyor. ×Jin, Afrika ¬Ülkelerinin bor²õlar¿Ñn¿Ñn ask¿Ñya al¿Ñnmas¿Ñ ²õağ~r¿Ñs¿Ñyla k¿Ñta ¬Ülkelerinin krizi a艧mas¿Ñna yard¿Ñmc¿Ñ oldu. ×Jin Cumhurba艧kan¿Ñ Xi Jinping, Afrika ¬Ülkelerinin sağ~l¿Ñk krizinin ¬Üstesinden gelmesine b¬Üy¬Ük destek verdi. Bilindiğ~i gibi, Afrika'daki hastanelerde yatak say¿Ñs¿Ñ yetersiz. Bu sorunun ²õªTz¬Ülmesi i²õin de ilave ekonomik desteğ~e ihtiya²õ duyuyoruz." ifadesini kulland¿Ñ.

Afrika Birliğ~i Komisyonu Ba艧kan Yard¿Ñmc¿Ñs¿Ñ Kwesi Quartey, son aylarda Afrika'daki COVID-19 vakalar¿Ñn¿Ñn say¿Ñs¿Ñn¿Ñn b¬Üy¬Ük ªTl²õ¬Üde artt¿Ñğ~¿Ñna i艧aret ederek, Afrika'n¿Ñn salg¿Ñnla m¬Ücadelede hen¬Üz ba艧lang¿Ñ²õ dªTneminde bulunduğ~unu ve ×Jin'in ba艧¿Ñndan beri k¿Ñtaya destek verdiğ~ini belirtti.

Kwesi Quartey, "×Jin, Afrika'da Hastal¿Ñk ²ènleme ve Kontrol Merkezi'nin kurulmas¿Ñna destek sağ~layarak Afrikal¿Ñ ve ×Jinli liderlerin ikili ortakl¿Ñk ili艧kilerinin g¬Ü²õlendirilmesi yªTn¬Ünde verdiğ~i taahh¬Üdü hayata geçirmiş oldu. Çin, Afrika'nın ileri düzeydeki altyapı tesisleri inşa etmesine yardım ederek Afrika'nın kamu sağlığı alanında gelişmesine güç katıyor." diye konuştu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Afrika İşleri Departmanı Genel Direktörü Wu Peng, Çin ile Afrika arasında salgınla mücadelede konusundaki işbirliğinin sürekli derinleştiğini kaydetti. Wu, Çin'in G20 ülkelerinin Afrika ülkelerinin borç ödemelerinin askıya alınması çağrısına da uyduğunu dile getirdi.

Çin'in Afrika'nın kendi gücüne dayanarak salgınla mücadele malzemeleri üretmesine de yardım sağladığını dile getiren Wu Peng, "Çin, başta Mısır olmak üzere birçok ülkeyle aşı geliştirme konusunda işbirliği yapıyor. Cumhurbaşkanı Xi'nin verdiği taahhüt doğrultusunda, Çin'in başarıyla bir aşı geliştirmesi hâlinde, Afrika ülkelerinin bu aşıdan ilk faydalanacak taraf olması sağlanacak." dedi.