Yorum: ×Jin ordusu, d¬Ünya bar¿Ñ艧¿Ñn¿Ñ savunan kritik g¬Ü²õ

  2020-09-18 20:48:01  cri

×Jin h¬Ük¬Ümeti bug¬Ün ×Jin ordusunun BM bar¿Ñ艧¿Ñ koruma misyonlar¿Ñna kat¿Ñl¿Ñm¿Ñn¿Ñn 30. y¿Ñl¿Ñ hakk¿Ñnda bir beyaz kitap yay¿Ñmlad¿Ñ. Beyaz kitapta, ×Jin ordusunun BM'nin bar¿Ñ艧¿Ñ koruma ²õal¿Ñ艧malar¿Ñyla ilgili misyonlar¿Ñ ve politikalar¿Ñna yer verildi, ×Jin'in BM Bar¿Ñ艧¿Ñ Koruma Zirvesi'nde verdiğ~i taahh¬Ütleri yerine getirdiğ~i anlat¿Ñld¿Ñ.

Beyaz kitapta, ayr¿Ñca ²õok say¿Ñda veri ve olay¿Ñn ×Jin ordusunun, BM bar¿Ñ艧¿Ñ koruma misyonlar¿Ñnda kritik g¬Ü²õ te艧kil ettiğ~ini kan¿Ñtlad¿Ñğ~¿Ñna vurgu yap¿Ñld¿Ñ. Bir ba艧ka ifadeyle baz¿Ñ Amerikan siyaset²õilerin diline pelesenk ettiğ~i sªTzde "×Jin tehdidi" sªTylemi ²õ¬Ür¬Üt¬Ülm¬Ü艧 oldu.

Nitekim BM'nin kurucu ¬Üyelerinden biri olan ×Jin, merkezinde BM'nin bulunduğ~u uluslararas¿Ñ d¬Üzeni ªTteden beri kararl¿Ñl¿Ñkla desteklemekte ve ilgili k¬Üresel sorumluluklar¿Ñn¿Ñ etkin 艧ekilde yerine getirmektedir. K¬Üresel durumlardaki değ~i艧imler ve BM'nin talep ettiğ~i ²õal¿Ñ艧ma gereklerine gªTre hareket eden ×Jin'in BM bar¿Ñ艧¿Ñ koruma ²õal¿Ñ艧malar¿Ñna katk¿Ñ boyutu ve derinliğ~i de s¬Ürekli artmaktad¿Ñr. ×Jin ordusunun bar¿Ñ艧¿Ñ koruma harekatlar¿Ñndaki performans¿Ñ BM dahil uluslararas¿Ñ toplum taraf¿Ñndan takdirle değ~erlendirildi. BM Genel Sekreter Yard¿Ñmc¿Ñs¿Ñ Atul Khare, ×Jin'in BM Bar¿Ñ艧¿Ñ Koruma Misyonlar¿Ñ'nda ²õok tarafl¿Ñl¿Ñğ~¿Ñ destekleyen ªTnemli bir g¬Ü²õ olduğ~unu sªTyledi.

Bu y¿Ñl, fa艧izme kar艧¿Ñ kazan¿Ñlan zaferin 75'inci y¿ÑldªTn¬Üm¬Ü. Ayn¿Ñ zamanda BM'nin ²õekirdeğ~inde bulunduğ~u uluslararas¿Ñ d¬Üzenin kurulu艧unun 75'inci y¿Ñl¿Ñ. Tam da beyaz kitapta bildirildiğ~i gibi, d¬Ünya halk¿Ñ bar¿Ñ艧¿Ñn kolayca elde edilemeyeceğ~ini, bar¿Ñ艧¿Ñ koruman¿Ñn ne kadar zor olduğ~unu kavramal¿Ñd¿Ñr. K¬Üresel durum hangi yªTnde değ~i艧irse değ~i艧sin, ×Jin bar¿Ñ艧²õ¿Ñ kalk¿Ñnma yolunda ilerleyecek, d¬Ünya bar¿Ñ艧¿Ñ ve kalk¿Ñnmas¿Ñna daha fazla istikrarl¿Ñ unsur katacakt¿Ñr. SªTzde "×Jin tehdidi" sªTylemi art¿Ñk etkisini yitirmi艧tir.