Jin'den yeni tketim tarzn geli艧tirmek iin tedbirler

  2020-09-23 11:43:50  cri

Jin'de kabine i艧levi gTren Devlet Konseyi, yeni endstriler ve modellerle yeni tketim tarznn geli艧iminin hzlandrlmasna dair gTr艧lerin yer ald~ bir belge yaymlad.

STz konusu belgede, online ve geleneksel tketim tarzlarnn kayna艧trlmas, yeni tketim tarz iin altyap in艧asnn hzlandrlmas, gerekli ko艧ullarn sa~lanmas ve politika deste~i verilmesi gibi yeni tedbirler ortaya koyuldu.

Yeni tketim tarz, yeni teknolojik devrim ve endstriyel dTn艧mle uyunmlu olarak, online al艧veri艧, mobil Tdeme, online ve geleneksel yollardan tketimin kayna艧mas gibi Tzellikler barndryor.

Jin Ulusal Kalknma ve Reform Komisyonu Sekreter Yardmcs Gao Gao, dn Devlet Konseyi Basn Ofisi tarafndan dzenlenen brifingde, tketimin Jin ekonomisinin bymesinin en Tnemli motoru h~line geldi~ini kaydetti.

Gao'nun verdi~i bilgilere gTre, geen yl i tketimin Jin ekonomisinin bymesine katk oran yzde 57,8'e kt. Tketim, art arda 6 yldr ekonomik bymenin itici gc oldu.

COVID-19 salgn dnyada devam ederken Jin'de yeni tketim tarz, ekonominin toparlanmasnda Tnemli bir rol oynuyor.

Yln ba艧ndan bu yana, pandeminin tketim zerinde yaratt~ byk baskya ra~men yeni tketim tarznn kapsamnn geni艧letilerek online tketimin artt~na dikkat eken Gao, "lk sekiz ayda, fiziksel mallarn online perakende sat艧lar, Tnceki yln ayn dTnemine gTre yzde 15,8 artt. Fiziksel mallarn online perakende sat艧lar, tketici mallarnn toplam perakende sat艧larnn da yakla艧k dTrtte birini olu艧turuyor." dedi.

Gao, Devlet Konseyi tarafndan yaymlanan son belgenin, yeni tketim tarzndaki eksikliklerin doldurulmasn, teknik engellerin kaldrlmasn, piyasa aktTrlerinin te艧vik edilmesini ve "online ve offline" tketimin kayna艧masn amalad~n vurgulad.

Gao, belgede snr Ttesi e-ticaretteki trendlere uyulmas iin RMB ile takasn yaygnla艧trlmas, tketim alannda byk veri hizmetinin geli艧tirilmesi ve yeni perakende modelleri iin i艧 ortamnn iyile艧tirilmesi gibi bir dizi inovasyon gTrld~n de kaydetti.

Di~er yandan, yeni tketim tarznda, Tzellikle de online al艧veri艧 ve mobil tketim alanlarnda ya艧anan tketici hakk ihlalleri ve ki艧isel bilgilerin szdrlmas gibi sorunlarn Tzlmesi iin de al艧malarn yo~unla艧trlaca~ aktarld.