Lanting Forumu'nda g¬Ündem: Salg¿Ñn sonras¿Ñ uluslararas¿Ñ d¬Üzen

  2020-09-29 10:39:49  cri

Lanting Forumu d¬Ün ba艧kent Beijing'de "Salg¿Ñn Sonras¿Ñ Uluslararas¿Ñ D¬Üzen ve K¬Üresel YªTneti艧im" temas¿Ñ alt¿Ñnda d¬Üzenlendi. ×Jin Devlet Konseyi ÛQyesi ve D¿Ñ艧i艧leri Bakan¿Ñ Wang Yi burada bir konu艧ma yapt¿Ñ.

Foruma Japonya eski Ba艧bakan¿Ñ Fukuda Yasuo ve Birle艧mi艧 Milletler (BM) eski Genel Sekreteri Ban Ki-moon'un da aralar¿Ñnda bulunduğ~u siyaset arenas¿Ñn¿Ñn ªTnemli isimlerinin yan¿Ñ s¿Ñra ×Jin, ­¯ngiltere, ABD ve Japonya gibi ¬Ülkeler ile uluslararas¿Ñ kurulu艧lardan y¬Üze yak¿Ñn uzman kat¿Ñld¿Ñ.

Forumun a²õ¿Ñl¿Ñ艧¿Ñnda yapt¿Ñğ~¿Ñ konu艧mada, ×Jin'in d¬Ünyan¿Ñn ge²õirdiğ~i değ~i艧im kar艧¿Ñs¿Ñndaki duru艧unu a²õ¿Ñklayan D¿Ñ艧i艧leri Bakan¿Ñ Wang Yi, bar¿Ñ艧²õ¿Ñ kalk¿Ñnman¿Ñn ²õağ~¿Ñn g¬Ündemi olduğ~unu ve t¬Üm d¬Ünyan¿Ñn buna uymas¿Ñ gerektiğ~ini belirtti.

Tarafs¿Ñzl¿Ñk, adalet, dayan¿Ñ艧ma i²õinde ilerleme, a²õ¿Ñkl¿Ñk ve i艧birliğ~i gibi ilkelerin ªTnemine de i艧aret eden Bakan Wang sªTzlerine 艧ªTyle devam etti:

"Bar¿Ñ艧 ve kalk¿Ñnman¿Ñn korunmas¿Ñ temelinde, b¬Üy¬Ük ¬Ülkelerin ªTzel sorumluluklar¿Ñ vard¿Ñr. Ba艧ka ¬Ülkelerin g¬Üvenliğ~ini feda ederek kendi g¬Üvenliklerini koruyamazlar, hegemonya giri艧imleriyle diğ~er ¬Ülkelerin kalk¿Ñnma haklar¿Ñn¿Ñ zedeleyemezler. ×Jin, bar¿Ñ艧 ve kalk¿Ñnma yolunu kararl¿Ñl¿Ñkla izlemekte ve ayn¿Ñ zamanda diğ~er ¬Ülkelerle beraber 'ªTnce benim ¬Ülkem' sªTylemine ve s¿Ñf¿Ñr-toplaml¿Ñ oyuna kar艧¿Ñ ²õ¿Ñkmaktad¿Ñr."

×Jin'in salg¿Ñnla m¬Ücadelede uluslararas¿Ñ i艧birliğ~ini g¬Ü²õlendirmenin yan¿Ñ s¿Ñra, k¬Üresel yªTneti艧imde reforma aktif olarak kat¿Ñlacağ~¿Ñn¿Ñ kaydeden Wang Yi, Ku艧ak ve Yol in艧as¿Ñn¿Ñ da kaliteli 艧ekilde ilerleteceklerini sªTyledi. Bakan Wang, ×Jin'in ayr¿Ñca G¬Üney-G¬Üney ­¯艧birliğ~i'ni peki艧tirerek enerji tasarrufu ile emisyon azalt¿Ñm¿Ñ konular¿Ñndaki tahh¬Ütlerini yerine getireceğ~ini belirtti.

Wang Yi, ×Jin'in uluslararas¿Ñ kritik meselelerin ²õªTz¬Üm¬Üne de yap¿Ñc¿Ñ bir tutumla kat¿Ñlacağ~¿Ñn¿Ñ sªTzlerine ekledi.

BM eski Genel Sekreteri Ban Ki-moon, son y¿Ñllarda yay¿Ñlan k¬Üreselle艧me kar艧¿Ñtl¿Ñğ~¿Ñ ve uluslararas¿Ñ kurulu艧lara yªTnelik 艧¬Üphelerin salg¿Ñn ve iklim değ~i艧ikliğ~i ile m¬Ücadele ²õal¿Ñ艧malar¿Ñna engel olu艧turduğuna işaret etti.

Ban, bazı gelişmiş ülkelerin kendi çıkarlarını insanlığın ortak çıkarlarının üstünde tutmasının ise, tek taraflılığı güçlendirerek çok taraflılığa ve uluslararası düzene tehdit teşkil ettiğinin altını çizdi.

Küresel meydan okumalar karşısında farklı ükelerin çok taraflılığı pekiştirmesi gerektiğini vurgulayan Ban, şöyle konuştu:

"Salgın karşısında BM'nin kendi önemini kanıtlaması gerekiyor. Bu kritik dönemde küresel krizlerin üstesinden kolektif güçle gelebiliriz. Hemen hemen her ülkenin üye olduğu, dünyanın tek uluslararası örgütü olarak BM'nin üye ülkelerinin çok taraflılığa inancını kuvvetlendirmesi lazımdır. Önemli küresel meselelere üye ülkeler arasındaki işbirliğini sıkılaştırma yoluyla çözüm getirilmelidir."

Japonya eski Başbakanı Fukuda Yasuo ise, Çin ve ABD arasında istikrarlı stratejik ilişkilerin kurulmasının, Asya'da hatta tüm dünyada barış ve kalkınma açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Fukuda Yasuo konu hakkında şunları dile getirdi:

"Son yıllarda ABD'nin BM, iklim değişikliği ile mücadele, serbest ticaret ve demokrasi gibi hususlardaki duruşu, eski hedeflerinin tam tersi istikamette gittiği şüphesini uyandırıyor. Bu tür devlet meseleleri, ABD'nin uluslararası etkisini zayıflatıyor. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, hiçbir ülkeye tehdit oluşturmadan insanlığın kader ortaklığını kurma çağrısı yapmaktadır. Hegemonyaya her daim karşı durmak, Çin'in diplomatik politikalarının mühim bir neticesidir."

Lanting Forumu'nda ayrıca küresel yönetişim, çok taraflılık, ekonominin canlandırılması, uluslararası işbirliği, sürdürülebilir kalkınma ve yoksulluğu giderme gibi konular da ele alındı.