[Besteci ve Söz Yazarları]
ˆ* Liu Wenjin 
ˆ* Gao Weijie 
ˆ* Fu Lin 
ˆ* Wang Luobin 
ˆ* Lei Zhenbang 
ˆ* Zhang Li 
ˆ* Tian Han 
ˆ* Xu Peidong 
ˆ* Qiao Yu 
ˆ* Nie Er 
ˆ* Liu Tianhua 
[Şefler]
ˆ* Yan Liangkun 
ˆ* Pu Dongsheng 
ˆ* Hu bingxu 
ˆ* Chen Xieyang 
ˆ* Zheng Xiaoying 
ˆ* Li Delun 
ˆ* Chen Zuohuang 
ˆ* Peng Xiuwen 
[Şarkıcılar]
ˆ* Tang Can ˆ* Yan Weiwen
ˆ* Yang Hongji ˆ* Lu Jihong
ˆ* Liao Changyong ˆ* Guo Lanying 
ˆ* Zhang Ye ˆ* Wu Bixia
ˆ* Cheng Zhi ˆ* Song Zuying 
ˆ* Jiang Dawei ˆ* Zhou Xiaoyan
ˆ* Hu Songhua 
[Müzisyenler]
ˆ* Wang Ciheng 
ˆ* Sheng Zhongguo 
ˆ* Tang Junqiao 
ˆ* Xue Wei 
ˆ* Zhao Songting 
ˆ* Lu Rirong 
ˆ* Liu Haide 
ˆ* Liu Mingyuan 
ˆ* Fu Cong
ˆ* Song Fei