Çin’in dini politikaları

中國國際廣播電臺

       Çin Halk Cumhuriyeti’nin kurulduğu 1949 yılından sonra Çin’de din ve inanç özgürlüğüne ilişkin politika saptanıp uygulanmaya başlandı ve ülkenin koşullarına uygun siyaset-din ilişkisi kuruldu. Çin vatandaşları özgürce inançlarını seçebilirler ve dile getirebilirler, dini kimliklerini sergileyebilirler. Dinler eşittir ve barış içinde bir arada bulunurlar ve herhangi bir dinî anlaşmazlıklar yaşanmadı. Dine inananlar ve inanmayanlar birbirine saygı gösterirler ve barış içinde yaşarlar.

  Çin Halk Cumhuriyeti’nin Anayasası’nda Çin’deki dini politikalar hakkında şu maddeler yer alıyor:

  “Çin Halk Cumhuriyeti’ne mensup vatandaşlar din ve inanç özgürlüklerine sahiptirler.” “ Hiçbir devlet organı, toplumsal topluluk ve birey vatandaşları dine inanmaya veya inanmamaya zorlamaz, dine inananlar ve inanmayanlar arasında ayrım yapmaz.” “Normal dini faaliyetler devlet tarafından korunur.” “ Hiç kimse dinden yaralanarak asayişi baltalayan, vatandaşların sağlığını bozan ve ulusal spor sistemini engelleyen faaliyetlerde bulunmaz.” “Dini topluluklar ve dini işler yabancı güçlerce kontrol edilmez.”

  Çin’de yürürlükte olan “ Bölgesel Etnik Özerklik Yasası”, “Eğitim Yasası”, “Eğitim Yasası”, “Çalışma Yasası”, “ Zorunlu Eğitim Yasası”, “Halk Meclisi Seçim Yasası” ve “Reklam Yasası”nda ayrıca şu maddelere de yer veriliyor:

  “Din ve inanç ayrımı yapılmaksızın vatandaşlar seçme ve seçilme haklarına sahiptirler. Dini toplulukların yasal malları yasalarca korunur. Eğitim ve din birbirinden ayrılır ve vatandaşlar din ve inanç ayrımı yapılmaksızın eşit bir şekilde eğitim görme olanağına sahiptirler. Farklı milliyetlere mensup halk birbirinin dil ve yazılarına, örf ve adetlerine, din ve inançlarına saygı göstermelidirler. Vatandaşlara istihdam konusunda din ve inançlarından dolayı ayrım yapılmaz. Reklam ve markalarda milliyet veya din ayrımı yapılamaz.”

  Çin hükümeti Ocak 1994’te dini faaliyetlerin yapıldığı yerlerin yasal çıkarlarını korumak için “Dini Faaliyetlerin Yapıldığı Yerler Yönetmeliği”ni yayınladı. Aynı yılın Şubat ayında Çin’de bulunan yabancıların din ve inanç özgürlüklerine saygı göstermek, yabancıların dinî konuda Çin’deki dinî çevrelerle yaptıkları dostça temaslar ile kültürel ve bilimsel teatileri korumak için Çin hükümeti “Çin Halk Cumhuriyeti’nde Bulunan Yabancıların Dini Faaliyetleri Yönetmeliği”ni yayınladı.

  Çin’deki ilgili yasalarda ayrıca şu maddeler de yer alıyor: “Din adamlarının yaptıkları normal dinî işler, dinî faaliyetlerin yapıldığı yerlerde ve dinî alışkanlıklara göre dine inananların evlerinde yapılan bütün normal dinî faaliyetler yasalar tarafından korunur ve hiç kimse bu faaliyetlere müdahale edemez.”

  Birçok dünya ülkesinde olduğu gibi Çin’de de din ve eğitimin birbirinden ayrı tutulması ilkesi uygulanıyor ve öğrencilere dinî eğitim verilmiyor. Bazı yüksek okullarda ve araştırma organlarında dinî dersler verilir ve dinî araştırmalar yapılır. Dini örgütler tarafından kurulan dinî okullarda din eğitimi verilir.

  Uzun tarihî gelişme sürecinde Çin’deki çeşitli dinî kültürler Çin’in geleneksel düşünce kültürünün bir parçası haline geldiler. Dinlerde inananlardan hep topluma hizmet vermeleri ve insanlara mutluluk getirmeleri isteniyor.