×Jin-T¬Ürkiye
  • • Yorum: Trump'¿Ñn ×Jin "ikilemi" değ~il, yan¿Ñlg¿Ñs¿Ñ

    CNN'de 21 May¿Ñs g¬Ün¬Ü Vivian Salama ve Lauren Fox imzas¿Ñyla ²õ¿Ñkan haberde "Trump'¿Ñn ×Jin ikilemi" ba艧l¿Ñğ~¿Ñ kullan¿Ñlarak, Ba艧kan'¿Ñn "ABD ekonomisine ve yeniden se²õilme 艧ans¿Ñna zarar vermeden ×Jin'i nas¿Ñl cezaland¿Ñrabileceğ~i" analiz edildi.
  • • Wuhan'a giden yard¿Ñm kolilerinin ¬Üzerindeki bayraklar...

    D¬Ünyam¿Ñz farkl¿Ñ noktalarda b¬Üy¬Ük s¿Ñnamalardan ge²õiyor. Avustralya'daki yang¿Ñn, ­¯ran ile ABD aras¿Ñndaki gerilimin sava艧 noktas¿Ñna ula艧mas¿Ñ, NBA efsanesi Kobe Bryant'in helikopter kazas¿Ñnda ya艧am¿Ñn¿Ñ yitirmesi, T¬Ürkiye'de arka arkaya meydana gelen depremler 2020'nin kªTt¬Ü haberler hanesinde 艧imdiden geni艧 yer kaplarken, ilk kez Wuhan'da te艧his edilen yeni tip korona vir¬Üs¬Ün sebep olduğ~u hastal¿Ñğ~¿Ñn k¬Üresel bir salg¿Ñna dªTn¬Ü艧me riski art¿Ñr¿Ñyor.